Vakbond centum
Almere
Bijzondere Bijstand

Individuele bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, die weinig of geen eigen vermogen hebben en die door bijzondere omstandigheden bepaalde kosten hebben gemaakt die ze niet kunnen voldoen.

De cliŽnt moet bij individuele bijzondere bijstand altijd kunnen aantonen dat de kosten noodzakelijk zijn en daadwerkelijk zijn gemaakt. De gemeente bepaalt zelf hoe zij dit invult, bijvoorbeeld door steekproefsgewijze controle, controle boven een bepaald bedrag of op basis van risicoprofielen.

Het recht en de hoogte van de individuele bijzondere bijstand stemt de gemeente af op de individuele omstandigheden van de cliŽnt.

Beleidsregels
De gemeente legt de regels met betrekking tot de bijzondere bijstand vast in de gemeentelijke beleidsregels. In deze regels staat welke, uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende, kosten vergoed worden en tot welk bedrag. Het gaat om kosten die niet specifiek zijn voor een bepaalde groep, zoals woonkosten, aanschafkosten van duurzame gebruiksartikelen en medische kosten.

De kwaliteit van de beleidsregels bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de bijzondere bijstandsverlening. Goede beleidsregels zorgen ervoor dat de financiŽle ondersteuning daadwerkelijk terecht komt bij die mensen die het nodig hebben.

Individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken
De gemeente kan er ook voor kiezen om een bepaalde groep te specificeren in de beleidsregels, zodat zij deze groep met behulp van bijvoorbeeld bestandskoppeling actief kan benaderen en op de hoogte kan stellen van het bestaan van individuele bijzondere bijstand. Een voorbeeld is de groep ouders van schoolgaande kinderen met een inkomen tot 110% van het wettelijke minimumloon. Te denken valt dan aan een vergoeding voor de kosten van een rekenmachine, gymkleding, een Ďluizencapeī enzovoort. Deze groep valt overigens ook onder de mogelijkheden voor de verlening van categoriale bijzondere bijstand.

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand wordt verleend, ongeacht of de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Behoort de cliŽnt tot de doelgroep, dan kan worden aangenomen dat de kosten zijn gemaakt. De cliŽnt hoeft niet aan te tonen dat deze kosten noodzakelijk zijn. De kosten moeten wel verband houden met de betreffende doelgroep.

Doelgroepen

De gemeente kan categoriale bijzondere bijstand verlenen aan:

  • Mensen van 65 jaar en ouder;
  • Chronisch zieken en gehandicapten;
  • Ouders met schoolgaande kinderen. De bijzondere bijstand aan deze groep moet in beginsel in natura worden verstrekt. Te denken valt aan pc-projecten, sportabonnementen of huiswerkbegeleiding.

Verborgen kosten
De categoriale bijzondere bijstand is onder andere bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of handicap en ouderen omdat zij als gevolg van hun omstandigheden vaak mťťrkosten hebben, die niet of slechts gedeeltelijk door andere regelingen worden vergoed. Dit zijn zogenaamde īverborgenī kosten, bijvoorbeeld:

  • hogere telefoonkosten i.v.m. het regelen van situaties rondom de beperking of ziekte;
  • extra kosten in verband met voedingsmiddelen;
  • extra kosten in verband met energieverbruik;
  • extra kledingslijtage;
  • verhoogde (risico)premies.
  •