Vakbond centum
Almere

Tweede Kamer stemt voor verruiming kwijtscheldingsnormen

31.03.2011

Het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen (kamerstukken 32315) is op 29 maart goedgekeurd door de Tweede Kamer. De wetswijziging biedt voor gemeenten een grondslag om eigen regels vast te stellen voor de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij het verlenen van kwijtschelding. Daarnaast is het per 1 april mogelijk om kwijtschelding aan ondernemers te verlenen.

De door de Tweede Kamerleden Ulebelt en Spekman voorgestelde amendementen zijn verworpen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Verruiming vermogensnorm
Het wetsvoorstel voorziet in een verruiming van de vermogensnorm tot maximaal de normen zoals deze gelden op grond van artikel 34 Wet werk en bijstand (WWB). De normen van de WWB zijn ruimer dan de landelijke kwijtscheldingsnormen zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Kwijtschelding voor ondernemers op bijstandsniveau
Los van het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen wordt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zodanig aangepast dat gemeenteraden kunnen besluiten kwijtschelding mogelijk te maken voor privébelastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Het betreft dus een facultatieve regeling. De ingangsdatum van de regeling is 1 april 2011.